Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Ook heeft de MR instemmingsrecht o.a. op het schoolplan. Dit is een document waarin de doelstellingen en de opzet van ons onderwijs beschreven staan. Adviesrecht heeft de MR o.a. op het beleid met betrekking tot benoeming en ontslag van personeel en de sollicitatieprocedures.
 
Van ouders die zitting willen nemen in de MR wordt verwacht dat zij de christelijke identiteit van de schoolvereniging onderschrijven en dat zij met kwalitatieve inbreng de verdere opbouw van het christelijke onderwijs zullen bevorderen.
De MR vergadert 5 á 6x per jaar.
 
Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we u naar het MR-statuut en het MR-reglement. De MR krijgt faciliteiten (geld/vergaderruimte) en de leerkrachten: taakuren van en via het bevoegd gezag.

De MR bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 teamleden.
Debby Zuyderduyn  Ouder (Siem, groep 8K)  Lid MR / Voorzitter
Gertjan van der Plas Ouder (Annebel groep 7 & Liselotte groep 5) Lid MR
Theo Heemskerk Ouder (Natan, groep 7) Lid MR
Stephanie van Elten Leerkracht groep 6 & intern begeleider Lid MR / Secretaris
Mariska Guijt Leerkracht groep 1/2 WS Lid MR
Ton Botermans Leerkracht groep 7 Lid MR
                                             
Nico Schaap (leerkracht groep 8S) Neemt zitting in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Prohles)

Via de mail kunt u contact opnemen met de MR: mr.marnixschool@prohles.nl