Ouderraad

De OR houdt zich (in tegenstelling tot de MR) niet bezig met onderwijsinhoudelijke zaken. De OR richt zich meer op het uitvoeren en coördineren van activiteiten, die ouders voor de school kunnen verrichten.

Deze activiteiten worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage. Dit geld wordt besteed aan: o.a. de feesten rond Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, Koningsspelen, uitvoering van de musical van groep 8, het eindfeest, jubilea etc. Deze onkosten worden niet gefinancierd d.m.v. de leermiddelengelden vanuit het rijk.

De vrijwillige bijdrage is vastgesteld op € 20,00 per jaar per kind. Meer betalen mag altijd en giften zijn van harte welkom!
 
De ouderraad vergadert een aantal keer per jaar. Bij die vergaderingen zijn tevens twee teamleden aanwezig (Jitske Stafleu, groep 3KS & Ada Hortensius, groep 3HH). Uitgangspunt van de besprekingen is het voorbereiden van allerlei activiteiten voor de kinderen en het bevorderen van een goede samenwerking tussen leerkrachten en ouders.

Wanneer u meer wilt weten over de  taken van de OR kunt u zich wenden tot een lid van de OR. Alle taken en bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in een reglement.

Het emailadres van de Ouderraad is: or.marnixschool@prohles.nl

 
Mieke van der Burg Ben groep 6 Voorzitter
Kees Haasnoot Lieke groep 8S Penningmeester
Irene Vooijs Mika groep 6 & Lennon groep 5 Lid
Tessa Molenaar Viënna groep 8, Ravi groep 6 & Troy groep 1/2 WS Lid
Gerdi Guijt Nora groep 3HH & Rosa groep 1/2 WS Lid
Margreet Noppen Joan 3KS  
Louise van Rhijn Kick groep 5 & Marly groep 3KS